I den senaste uppdateringen från regeringen diskuteras åtgärder som ska vidtas för att bekämpa spelbrott. Dessa förslag har redan skickats in till Lagrådet för granskning och fokuserar på att stärka skyddet för spelare som engagerar sig i spel om pengar.

Det är av högsta vikt att säkerställa robusta skyddsnivåer, krav och stödåtgärder för att minimera de problem som ofta uppstår i samband med spel om pengar, särskilt när det gäller online spelbolag.

Existensen av den gråa zonen

Riskerna kopplade till spel om pengar, inklusive skuldsättning och missbruk, blir mer problematiskt när spelbolag opererar i en gråzon. Detta inträffar särskilt när det inte finns tillräckliga regler och bestämmelser som styr hur spel om pengar bör bedrivas.

Regeringen har nu föreslagit att telefonförsäljning av spel endast bör vara giltig om det finns ett skriftligt avtal som har undertecknats av både säljaren och köparen. Syftet med denna åtgärd är att generellt förstärka konsumenternas skyddsnivå.

Detta är särskilt relevant för svenskar som av olika skäl kan vara mer utsatta än andra när det gäller telefonförsäljning av lotter eller spel. En särskild betoning läggs på de som kämpar ekonomiskt och anses vara mer sårbara än andra grupper.

Eliminera oseriösa spelföretag

Finansmarknadsminister Niklas Wykman betonar vikten av att inte låta oseriösa spelföretag locka individer till skadligt beroende. Samtidigt bör inte brottslingar ges möjlighet att tjäna pengar på spelmarknaden. Förutom kravet på skriftliga avtal för telefonförsäljning av spel, planerar vi att införa högre sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen.

Sedan 2018 har distansavtalslagen krävt skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Detta har redan lett till positiva resultat, särskilt när det gäller konsumenternas skyddsnivå.

Denna åtgärd syftar även till att eliminera möjligheter till felaktiga tolkningar och förväntas öka konsumenternas nöjdhet. Därför kommer avtal som inte uppfyller detta krav att anses ogiltiga.

Trygghet för spelaren

Minister Wykman betonar vikten av att svenska konsumenter känner sig trygga när de accepterar erbjudanden via telefonförsäljning. Detta är särskilt viktigt när marknadsföringskanaler använder aggressiva säljmetoder. Det är oacceptabelt att spel om pengar inte omfattas av kravet på skriftliga avtal som gäller för andra former av telefonförsäljning.

Utöver kravet på skriftliga avtal för telefonförsäljning av spel och de höjda sanktionsavgifterna för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen föreslår den svenska regeringen ytterligare åtgärder. En sådan åtgärd innebär att spelbolag med svensk spellicens ska ha rätt att få tillgång till spelarnas ekonomiska och hälsomässiga information. Målet är att bekämpa överdrivet spelande och skapa en säkrare spelmarknad för alla inblandade parter.

Tydliga skyddsnivåer för spelare

För att upprätthålla en säker och pålitlig spelmarknad är det avgörande att ha tydliga skyddsnivåer för spelare. Regeringen arbetar aktivt med att förbättra dessa skyddsnivåer genom följande åtgärder:

  1. Skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel: Som tidigare nämnts har regeringen föreslagit att telefonförsäljning av spel bör kräva ett skriftligt avtal som undertecknas av både säljaren och köparen. Detta syftar till att säkerställa att spelarna har en tydlig uppfattning om villkoren och minimera risken för missförstånd eller felaktigheter.
  2. Höjda sanktionsavgifter: Regeringen planerar att införa högre sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen. Detta kommer att fungera som en avskräckande faktor och tvinga spelbolagen att följa lagen strikt för att undvika påföljder.
  3. Tillgång till spelarnas information: Spelbolag med svensk spellicens kommer att få rätt att få tillgång till information om spelarnas ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Detta kommer att användas för att identifiera och hjälpa personer som kan vara i riskzonen för överdrivet spelande eller andra problem relaterade till spel.

Alla dessa åtgärder har som huvudsyfte att stärka konsumenternas position och minska risken för spelbrott.

Resultat av Distansavtalslagen

Sedan distansavtalslagen infördes 2018 har den haft positiva resultat när det gäller konsumenternas skyddsnivå. Genom att kräva skriftliga avtal för telefonförsäljning har många potentiella problem undvikits och tolkningsfrågor har minskat betydligt. Denna lagstiftning har också visat att tydliga regler och bestämmelser är nödvändiga för att skapa en rättvis och transparent spelmarknad.

Målet med åtgärderna

Det övergripande målet med regeringens åtgärder är att skapa en säker och pålitlig spelmarknad där spelare känner sig trygga och skyddade. Genom att minska risken för spelbrott och främja ansvarsfullt spelande kan Sverige upprätthålla en sund spelindustri som gynnar både konsumenter och samhället som helhet.

Regeringen kommer att fortsätta att arbeta med Lagrådet och andra intressenter för att säkerställa att dessa åtgärder implementeras effektivt och att de leder till de önskade resultaten. Det är vår övertygelse att med rätt åtgärder och regler kan vi skapa en spelmarknad som är både rolig och säker för alla involverade.

Avslutande tankar

I avslutning vill vi understryka att regeringens fokus är att skydda spelarna och säkerställa en sund spelmarknad. Genom att ta dessa åtgärder för att bekämpa spelbrott och främja ansvarsfullt spelande hoppas vi kunna skapa en bättre och säkrare spelupplevelse för alla.

Vi ser fram emot att samarbeta med alla intressenter för att uppnå detta mål och kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra spelindustrin i Sverige. Tack för att ni tog er tid att läsa om våra senaste åtgärder och vår vision för spelmarknaden i Sverige.